Zoeken
Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waarmee het mogelijk is om de activiteiten die de school onderneemt te kunnen betalen. De kosten hiervan zijn, dit jaar, vastgesteld op
52,50 per jaar per kind. U kunt deze ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0000337573 t.n.v. "ouderraad De Schouw" te Nieuwegein. Graag hierbij vermelden de naam (namen) van uw kind (eren) en de groep waar ze inzitten.