Zoeken

Onze missie:
De Schouw staat voor een zevental kernwaarden. Deze kernwaarden laten zien, waar wij als school voor staan en waarmee wij ons van andere scholen onderscheiden. Onze kernwaarden zijn: betrokkenheid, 
zelfstandigheid, vertrouwen, plezier, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid, en respect. Onze visie staat verder uitgewerkt in de schoolgids.

Visie: Welke koers willen wij varen! 

Zelfstandigheid: 
De Schouw werkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen. Het aanbod in ons onderwijs is zó ingericht dat de kinderen leren zelfstandig te werken. In de huidige methoden van rekenen, taal, 
lezen en spelling worden op tal van momenten zelfstandig werklessen ingebouwd. Er worden diverse mogelijkheden voor het opnemen of verwerken van de aangeboden of gekozen leerstof aangeboden. Het leidt er toe, dat kinderen meer invloed (betrokkenheid) krijgen op de inhoud en de verwerking van de 
lesstof. Zelfverantwoordelijk leren. In ons onderwijs is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn; een geleidelijke groei van groep 1 tot en met groep 8. Maar we richten ons niet alleen op het 
verwerven van kennis en feiten. We vinden het ook belangrijk, dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische individuen, die naast kennis ook creatieve en sociale - emotionele vaardigheden tot hun beschikking hebben. Omgaan met eigen gevoelens en die van anderen, je veilig voelen, je leren uiten, vertrouwen hebben in leerkrachten en medeleerlingen en het leren van sociale vaardigheden in harmonie en samenwerking met anderen.

Veiligheid: 
Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Voorwaarde is, dat kinderen verschillen accepteren en leren samenwerken. Vertrouwen en respect zijn waarden die sterk verbonden zijn met veiligheid. 
 
Betrokkenheid: 
Het team streeft naar een grote mate van betrokkenheid t.a.v. het geboden onderwijs. De ontwikkeling van het kind zal toenemen, indien de betrokkenheid groot is. De betrokkenheid 
van kinderen wordt vergroot door kinderen meer inspraak en vrijheid te geven. Meer vrijheid in keuze van de leerstof, meer keuze van verwerken en meer keuze tot samenwerking. Kinderen dragen op deze wijze bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. De leerkrachten zijn coaches in het leerproces van de kinderen en begeleiden hen in het bereiken van de gewenste basisvaardigheden (kerndoelen). 


Onze identiteit:
Onze school is een Katholieke school. Dit uit zich in het houden van vieringen met o.a. Kerstmis en Pasen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om m.b.v. projecten of thema’s aandacht te schenken aan Jodendom, Islam, Hindoeïsme, etc. Je wordt niet gedwongen om te geloven. Je leert wel wat geloof inhoudt. In onze lessen, verbonden door thema’s en projecten, bieden wij verhalen aan, gaan we in gesprek met de kinderen en dragen de daarbij behorende normen en waarden aan. 
 
We hopen met ons levensbeschouwelijk onderwijs te bereiken dat de kinderen meer gevoel krijgen voor dieperliggende zaken en levensvragen. Dat er daaruit voortvloeiend meer begrip ontstaat op het gebied van acceptatie, rechtvaardigheid, eerlijkheid en tolerantie en het werken aan een betere wereld. 
De school werkt met de levensbeschouwelijke methode “Hemel en Aarde”. 

We herkennen onze Katholieke identiteit, die we niet opdringen, maar wel aandragen, met name in: 
  • Het laten zien wat we belangrijk vinden in het leven, in de personen die we zijn of willen zijn; met een bijzonder oog voor de zwakkeren, dus zorg voor minder kansrijken en aandacht voor de schaduwkanten van individualisering. 
  • Het uitstralen van echtheid in ons doen en laten. 
  • Schoolvieringen. 
  • Een open houding naar elkaar. We leven en werken vanuit het besef, dat mensen zonder betrokkenheid op elkaar en onderlinge solidariteit, niet tot positieve ontplooiing komen. 
  • Het aanbieden van projecten, thema’s en bijbelverhalen, toepasbaar in de huidige maatschappij. 
  • Uitingen in gedichten, tekeningen, gebeden e.d. 
  • Aanwezig zijn en hulp bieden bij verdriet (overlijden) en blijdschap; samen delen. 
  • In onze pluriforme samenleving staat de school open voor kinderen van ouders met andere etnische, culturele achtergronden. Als voorwaarde voor toelating wordt van deze ouders gevraagd dat ze de grondslag en de doelstelling van de school respecteren.